Các chất ô nhiễm không khí phổ biến và ảnh hưởng sức khỏe của chúng

Ô nhiễm không khí là thuật ngữ nói chung mô tả chất lượng không khí, nhưng cụ thể những yếu tố nào cho biết ô nhiễm không khí thực sự đang diễn ra & chúng ta cần quan tâm tới các chất gây ô nhiễm nào, những ảnh hưởng tiêu cực của chúng tới sức