Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh đưa ra các giới hạn cụ thể đối với khí Lưu huỳnh dioxit, cacbon monoxit, nito dioxit, ozone, tổng bụi lơ lửng, bụi PM 2.5, bụi PM10 và chì trong không khí xung quanh nhằm giám sát và đánh giá chất lượng không khí. Quy chuẩn đi kèm Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 17 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

0901.856.888