Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng QCVN 41:2011/BTNMT

QCVN41:2011./BTNMT chỉ áp dụng đối với các cơ sở, dây truyền sản xuất xi măng áp dụng đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng.

Yêu cầu chung đối với tuần cơ sở xi măng đồng xử lý chất thải nguy hại là:

  • Phải sử dụng công nghệ lò quay phương pháp khô
  • Có địa điểm không nằm trong vùng nội thành, nội thị đô thị loại đặc biệt, I, II, III, IV; vùng rừng đặc dụng, khi di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng.
  • Phải có biện pháp làm nguội khí thải từ ống khói chính xuống dưới 200 độ C trước khi thải ra môi trường
  • Phải có hệ thống lưu giữ tạm thời, tiếp nhận và nạp khí thải an toàn, hợp lý
  • Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục 7 Thông tư số 12/2011/TT-BNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại

Nồng độ tối đa cho phép của các chất thải trong khí thải đồng xử lý chất thải nguy hại được tính theo công thức: Cmax = C x Kp x Kv. Thông số cụ thể được trình bày cụ thể trong văn bản.

<iframe src=https://khithaicongnghiep.com/wp-content/uploads/2020/08/QCVN41-2011-BTNMT.pdf” width=”862″ height=”800″></iframe>

 

0901.856.888