Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi & các chất vô cơ

Văn bản quy định QCVN 19: 2009/BTNMT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi & các chất vô cơ” được ban hành vào 16 tháng 11 năm 2009 tại Hà Nội, do Tổng cục môi trường, Vụ khoa học và công nghệ, Vụ pháp chế. Trong văn bản quy định nồng độ tối đa (mg/Nm3) cho phép của 19 chất & nhóm chất vô cơ và bụi trong khí thải công nghiệp được phép thải ra môi trường.