Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ khi phát thải vào môi trường không khí, nồng độ tối đa cho phép của một số chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp được quy định cụ thể. Có tất cả 100 loại khí được đề cập, yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải công nghiệp có chứa các chất hữu cơ vào môi trường không khí phải tuân thủ nghiêm ngặt. Khí thải của một số ngành công nghiệp và lĩnh vực hoạt động đặc thù được quy định riêng.

0901.856.888