Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiêp QCVN 22:2009/BTNMT có quy định rõ nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí. Các chất khí được đề cập tới gồm: Bụi tổng, Nito Oxit (NOx) và Lưu huỳnh Dioxit (SO2. Các thông số có sự thay đổi đối với từng loại nhiên liệu được sử dụng gồm: Than, dầu và khí.