Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học QCVN 21:2009/BTNMT

Quy chuẩn QCVN 21:2009/BTNMT quy định rõ nồng độ tói đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học khi xả vào môi trường không khí.
Các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học có trong quy định về nồng độ C gồm: Bụi tổng, Lưu huỳnh dioxit (SO2), Nito oxit (NOx), Amoniac (NH3), Axit sunfuric (H2SO4) và tổng florua (F). Trong văn bản cũng quy định rõ hệ số vùng khu vực Kv.