Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN 23:2009/BTNMT

Sản xuất xi măng là một trong những ngành sản xuất đặc biệt, có lượng khí thải lớn chứa nhiều chất gây ô nhiễm. Do đó, Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí đã biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng; được Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trong văn bản nêu rõ nồng độ C của các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp gồm: Bụi tổng, cacbon oxit (CO), Nito Oxit (NOx), Lưu huỳnh dioxit (SO2).

0901.856.888