Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp QCVN 30:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp QCVN 30:2010/ BTNMT quy định rõ tiêu chuẩn của lò đốt chất thải cũng như các chỉ số chất gây ô nhiễm không khí gồm: Bụi tổng, axit clohydric (HCl), axit flohydric (HF), cacbon monoxit (CO), lưu huỳnh dioxit (SO2), Nito oxit (NOx), thủy ngân (Hg), Cadimi và hợp chất tính theo Cd, tổng các kim loại khác, dioxin/furan (PCDD/PCDF).
Trong văn bản cũng đề cập đến việc kiểm soát nước thải từ quá trình vận hành lò đốt chất hải công nghiệp phải được xử lý theo tiêu chuẩn QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp. Tro xỉ, tro bụi và bùn thải phát sinh từ lò đốt chất thải công nghiệp phải được phân loại, đánh giá theo Ngưỡng chất thải nguy hại – QCVN 07:2009/BTNMT.

0901.856.888