Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt rác thải y tế QCVN 02:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt rác thải y tế quy định các yêu cầu kỹ thuật và môi trường đối với lò đốt chất thải y tế. Một trong những điều quan trọng được đề cập trong văn bản là các giá trị tối đa cho phép của chất ô nhiễm có trong khí thải. Các thông số được đề cập tới gồm: Bụi tổng, axit clohydric (HCl), cacbon monoxyt (CO), lưu huỳnh dioxit (SO2), Nito oxit (NOx), thủy ngân và các hợp chất tính theo thủy ngân (Hg), cadmi và hợp chất tính theo cadmi (Cd), chì và các hợp chất tính theo chì (Pd), tổng dioxin/ furan (PCDD/PCDF).