Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT đưa ra quy định về nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh bao gồm: Các chất vô cơ, các chất hữu cơ và một số chất gây mùi khó chịu.
quy chuẩn không áp dụng để đánh giá chất lượng không khí trong phạm vi cơ sở sản xuất hoặc không khí trong nhà mà chỉ áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh cũng như giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.

0901.856.888