Văn bản quy định về nồng độ chất hữu cơ được phép trong khí thải công nghiệp

Văn bản số QCVN 20: 2009/BTNMT được soạn thảo bởi Tổng cục môi trường, vụ khoa học và công nghệ, vụ pháp chế vào ngày 16 tháng 11 của Bộ tài nguyên môi trường. Trong đó quy định nồng độ của 100 hợp chất hữu cơ cần hạn chế ở nồng độ cho phép trước khi thải ra môi trường đối với khí thải công nghiệp.

  • Thông tin tài liệu : 6 trang văn bản
  • Đơn vị đo lường nồng độ : Nm3 (đo nhiệt độ 25 độ C, áp suất tuyệt đối 760mm thủy ngân).