11 điều đáng sợ có thể ẩn nấp trong nước máy

Mọi người uống nước từ một đài phun nước sáu vòi ở thành phố New York.  Tiếp cận nước sạch là quyền cơ bản của con người nhưng điều đó còn xa vời với thực tế ở nhiều thị trấn và thành phố trên khắp nước Mỹ. Vấn đề nghiêm trọng nhất là ở các vùng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng QCVN 41:2011/BTNMT

QCVN41:2011./BTNMT chỉ áp dụng đối với các cơ sở, dây truyền sản xuất xi măng áp dụng đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng. Yêu cầu chung đối với tuần cơ sở xi măng đồng xử lý chất thải nguy hại là: Phải sử dụng công nghệ lò quay phương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt rác thải y tế QCVN 02:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt rác thải y tế quy định các yêu cầu kỹ thuật và môi trường đối với lò đốt chất thải y tế. Một trong những điều quan trọng được đề cập trong văn bản là các giá trị tối đa cho phép của chất ô nhiễm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp QCVN 30:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp QCVN 30:2010/ BTNMT quy định rõ tiêu chuẩn của lò đốt chất thải cũng như các chỉ số chất gây ô nhiễm không khí gồm: Bụi tổng, axit clohydric (HCl), axit flohydric (HF), cacbon monoxit (CO), lưu huỳnh dioxit (SO2),

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN 23:2009/BTNMT

Sản xuất xi măng là một trong những ngành sản xuất đặc biệt, có lượng khí thải lớn chứa nhiều chất gây ô nhiễm. Do đó, Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí đã biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiêp QCVN 22:2009/BTNMT có quy định rõ nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí. Các chất khí được đề cập tới gồm: Bụi tổng, Nito

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học QCVN 21:2009/BTNMT

Quy chuẩn QCVN 21:2009/BTNMT quy định rõ nồng độ tói đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học khi xả vào môi trường không khí. Các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học có trong quy

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ khi phát thải vào môi trường không khí, nồng độ tối đa cho phép của một số chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp được quy định cụ thể. Có tất cả 100 loại khí

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT

o-nhiem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT đưa ra quy định về nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh bao gồm: Các chất vô cơ, các chất hữu cơ và một số chất gây

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh đưa ra các giới hạn cụ thể đối với khí Lưu huỳnh dioxit, cacbon monoxit, nito dioxit, ozone, tổng bụi lơ lửng, bụi PM 2.5, bụi PM10 và chì trong không khí xung quanh nhằm giám sát và đánh giá chất lượng