Quy định của OSHA về khí độc Formaldehyd

Formaldehyd là một trong hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs, cấu trúc phân tử CH2O, có mùi hăng, dễ hòa tan trong nước ở nhiệt độ phòng. Khí thải Formaldehyd tồn tại mọi nơi trong nhà như gỗ dán, xốp cách điện, thảm, đồ nhựa. Trong công nghiệp, Formaldehyd thường dùng như chất

Văn bản quy định về nồng độ chất hữu cơ được phép trong khí thải công nghiệp

Văn bản số QCVN 20: 2009/BTNMT được soạn thảo bởi Tổng cục môi trường, vụ khoa học và công nghệ, vụ pháp chế vào ngày 16 tháng 11 của Bộ tài nguyên môi trường. Trong đó quy định nồng độ của 100 hợp chất hữu cơ cần hạn chế ở nồng độ cho phép trước

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi & các chất vô cơ

Văn bản quy định QCVN 19: 2009/BTNMT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi & các chất vô cơ” được ban hành vào 16 tháng 11 năm 2009 tại Hà Nội, do Tổng cục môi trường, Vụ khoa học và công nghệ, Vụ pháp chế. Trong văn